ابزارهای مستقیم و غیر مستقیم آواز

 مانند هر سازی که از قسمت های مختلفی تشکیل شده است، ساز شما هم از قسمت های مختلفی تشکیل شده است. در این مفاله میخواهیم برایتان ابزارهایی که در بدن شما وجود دارند و در آواز خواندن شما تاثیر می گذارند را بررسی کنیم. هر چند در آواز خواندن تمام …